Душ із підйомної вишки для…

Дата: 01.08.2017, перегляди: 107
Душ із підйомної вишки для…

У кому­наль­­ному підприємстві зізнаються, що за 18 років,  від­коли вста­нов­ле­но монумент, та­ку роботу здійс­нюють ли­ше вдруге. Ад­же, хо­чуть, щоб міс­то у своє свя­то зуст­річало гос­тей в належ­ному стані, тому дба­ю­ть не тільки про вулиці і міс­ця від­по­чинку, але й, так би мо­вити, про гор­­дість Рога­тина. А наводять лад і справді в усіх куточках. Приміром, нещо­давно пов­ністю поко­сили траву у пар­ку від­починку ім.Р.Шухе­вича, по­бі­лили бордюри на вулицях Шев­ченка та Шаш­кевича. Мало не щодня обполюють клумби, упорядко­ву­ють те­ри­торії, цент­ральну час­ти­ну, пра­цюють над ще од­ним тро­туа­ром оба­біч голов­ної ву­лиці то­що. Як заз­на­чив у ко­мен­­тарі для  "Го­лосу Опілля" ке­рівник КП “Бла­гоустрій-Р” Ва­силь Ми­­ць, до відз­на­чен­ня Дня міста пла­ну­ють здійс­ни­­ти також ос­віт­­лення до­ріжок і побіл­ку  де­рев у пар­ку,  підфар­бують бордюри й на вул. Га­ли­цькій.   

                                  

   Ксенія СТОМАРІВСЬКА.