Додатково залучені кошти - для інфраструктури міста

Дата: 24.07.2017, перегляди: 90
Додатково залучені кошти -  для інфраструктури міста

Якщо вистачає грошей на проекти, наприклад, з каналізування якоїсь вулиці чи навіть мікрорайону, то власних фінансових ресурсів на ремонт і утримання доріг, заміну систем водопостачання, недостатньо. Тому в Україні створено Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) з єдиною метою - підт­римувати місцеві громади. З огляду на це його кошти повинні бути спрямовані на розбу­дову місцевої інфраструктури: соціальні об’єкти, реконструкцію та будівництво доріг, вирішення кому­нальних, екологічних проблем і т.д. Віце-прем’єр міністр з питань регіо­нального розвитку, будів­ництва та ЖКГ України Геннадій Зубко поста­вив завдання перед облдержад­міністраціями, щоб роз­роблені для фінансування ДФРР проекти де­монст­рували держав­ницький підхід і були зорієнтовані виключно на інтереси місцевих громад.

Участь у проектах, що реалі­зуються ДФРР,  за ініціативи міського голови Сергія Насалика є на сьо­годні одним із пріоритетних питань у роботі міської ради. Одначе, тут не усе так просто, як може видаватися на перший погляд: написав заявку, направив її і готово. Перш за все, необхідні діловий підхід до справи та відповідні знання для розробки проектної документації, а сама про­по­зиція має відповідати виключно громадським інтересам, до того ж, вирізнятися з-поміж інших кращою аргументацією.

На поточний рік міською радою Рогатина підготовлено 21 проект, а перемогли і були внесені до системи фінансування 4 із них: щодо ремонту доріг в місті на вул. Телев’яка, Фортечній, Січових стрільців та Коцюбинського. Зрозуміло, ці проекти передбачають додаткові витрати з міського бюджету - розмір фінансування, не нижче 10 % від вартості проекту, плюс міська рада має забезпечити за власні кошти виконання підготовчих робіт, як от ревізію всіх врізок у системах водо­постачання тощо. Наприклад, на вул. Фортечній наші комунальники замі­нили трубу у гілці водопроводу, на вул. Коцюбинського потрібно було  підняти на вищий рівень близько 30 люків з плитами і таке інше.

Тому перед реалізацією проектів у нас ведуть дуже скрупульозну підготовку. І немалі зусилля та діловий підхід до справи невдовзі себе оправдують, адже лише в минулому році за рахунок ДФРР в нашому місті відремонтовано вул.Крип’якевича та Кудрика, а цьогоріч до них дода­дуться ще 4. У цифровому виразі - місто одержить додатково 3 міль­йони гривень, плюс міська рада дофінан­сує з бюджету ще пів­міль­йона. Місто загалом отримає стільки коштів, як, наприклад, в цілому окремі райони області, а порівняно з нашим Рогатин­ським - навіть більше. Втім, є підстави сподіватися, що ситуація зараз зміниться на краще, й Рогатинщина значно прибавить в надходженні додаткових фінансових ресурсів на розвиток своєї інфра­структури.

- Якщо співпраця з Держфондом регіонального розвитку буде про­дов­жена й надалі, то, думаю, дуже швидко зможемо реалізувати інші фінансово затратні проекти, - зау­важує очільник Рогатина С.На­салик.-Натомість за рахунок коштів міського бюджету хочеться якнай­більше зробити задля створення комфортних умов проживання в місті, допомогти соціально неза­хищеним людям, які опинилися в скрутному становищі, в безкош­товному медикаментозному забез­печенні рогатинців та харчуванні одиноких немічних громадян. Не менш важливими для нас є питання стримування від росту тарифів на послуги ЖКГ, обслуговування жит­лового фонду і багато іншого.

Ще один крупний проект за рахунок додатково залучених коштів реалізують в Рогатині за ініціативи міського голови та під його безпо­середнім контролем: вартість вико­наних робіт на прокладання каналі­заційної мережі в районі вулиць Шеремети - Поповича на кінець цього року становитиме майже 2,5 млн.грн. Це надто дороговартісна для міста справа й дуже важлива з огляду на те, що йдеться про вкла­дення фінан­сових ресурсів у комуні­кації власне для мешканців індиві­дуального житлового масиву доволі великої площі з порівняно незначною  кіль­кістю жителів, а не для густо­насе­лених багатоповерхівок.

У полі зору влади - і каналізу­вання решти частини мікрорайонів нашого міста (вул. Д.Галицького, нижнього відрізку вул. Галицької, включення локальних вуличних септиків  у загальну мережу кана­лізації). Міська рада у таких справах керується, перш за все, морально-етичними принципами, і, як про це вже неодноразово наголошував міський голова Сергій Насалик, ста­раєть­ся створювати максимально привабливе для проживання сере­довище як мешканцям багато­квар­тирних будинків, так і приватних забудов.

На сьогодні внесено зміни щодо умов фінансування ДФРР, їх суть полягає в тому, що братимуть до уваги лише проекти, включені до Стратегії розвитку областей, зок­рема Івано-Франківщини. Тож, Рогатинська міська рада, прагнучи винести на розгляд для фінан­сування цілу низку цікавих проектів,  працює над підготовкою пропозицій стосовно змін до Стра­тегії розвитку Прикарпаття. З огляду на те, що тепер проекти повинні мати конк­ретну цілеспрямованість, в питанні екології, для прикладу, визначили пріоритетним завданням будів­ництво каналізаційних мереж. Для цього в міськраді вже підго­тували відповідну проектну доку­ментацію. Загалом влада Рогатина подає 19 потрібних для громади пропозицій для внесення їх до Стра­тегії роз­витку області на 2018 та 2019-2020 рр. А питаннями підго­товки до участі в конкурсних проек­тах ДФРР почали займатися зазда­легідь - практично ще після Різдвя­них свят, і на сьо­годні вся конкурсна до­кументація готова в повному обсязі.

У планах - проведення серйозних капітальних видатків на очисних спорудах, адже очищена тут вода потрапляє у р.Гнилу Липу, звідти - до Бурштинського водосховища. Тобто, від нас також зале­жить стан еколо­гічної системи частини Івано-Фран­ківської області. Тому одним із ключових аспектів у діяльності самоврядного органу нашого міста на наступний рік є вжиття заходів щодо поліпшення ситуації з очи­щенням води, адже десятки років цьому питанню ніхто не приділяв належної уваги, - і тут також пот­рібно на­водити лад.

У контексті висвітлюваної нами теми вважаємо за необхідне привер­нути увагу читачів до ще одного, не менш важливого, для громади міста, аспекту. На сьогодні Рогатин отри­мує дедалі чіткіші обриси, як дуже цікаве туристичне місто. Тож задум владної команди ув’язати хорошим сполученням наші визначні архі­тектурні пам’ятки - більш ніж дореч­ний. Як наслідок, дороги,  що приля­гають до церкви Святого Духа,  онов­лять своє обличчя. На всі ці вулиці - Чорновола, Незалеж­ності, Старо­млинську - міськрадою роз­роблено проектну документацію, та потрібно ще немало старань, щоб домогтися відповідного фінан­сування.

- Задумів маємо дуже багато, і коли б вдалося принаймні кожен третій з них втілити в життя, - переконаний Сергій Насалик, - то Рогатин одержав би дуже суттєвий поштовх у своєму розвитку, а ми могли б із впевненістю сказати людям, що місто скинуло з себе основну масу не вирішуваних впро­довж тривалого часу складних проблем.

 

Ольга КОНОПАДА.