Знати минуле, щоб будувати сьогодення

Дата: 07.06.2017, перегляди: 158
Знати минуле, щоб будувати сьогодення

З такими словами звернувся голова обласної ради Олек­сандр Сич (на фото зліва) до учасників регіональної науково-прак­тичної конференції "Українське націоналістичне підпілля в 20-50-их роках ХХ століття на теренах Західної України", присвяченої 110-ій річниці з дня народження Романа Шухевича та 75-ій річниці утво­рення Української Повстан­ської Армії. Вона відбулася 16 травня в актовій залі районного будинку культури за сприяння обласної та районної рад, рай­держ­ад­міністрації, міської ради, кафедри історії України Прикар­патського національного університету імені В.Стефаника, Івано-Фран­ківського інституту післядипломної педаго­гічної освіти, Львівського крайового Братства ветеранів національно-визвольної боротьби, Львівського земляцтва братів-рогатинців, депутатів райради Світлани Багрій та Романа Дашавця.

І незважаючи на те, як тяжко українцям ця визвольна боротьба дається, на переконання чільника представницького органу влади Прикарпаття, з часом вона перейде на тери­торію противника і нам доведеться зміцнювати свої східні кордони не через агресію завойов­ника, а із-за хаосу на його ж території, про який сьогодні багато хто нині навіть не підозрює. Російські аналітики уже відкрито говорять, що у 50-их роках  російсько-китайський кордон проходитиме через Урал, а Росія без сировини Сибіру стане ніким.

Голова облради дав високу оцінку про­веденню конференції власне на наших теренах, означивши її як таку, що "допомагає сильніше та органічніше вплітати в літопис визвольної боротьби сучасну українську історію". Цього року вперше на рівні найвищого законодавчого органу країни Постановою Верховної Ради України встановлено відзначення річниці створення УПА. Кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри публічного управ­ління та адміністрування ІФНТУНГ О.Сич пода­рував  учасникам конфе­ренції авторську книгу "Український націо­налізм: традиція і модерн", мате­ріали якої мають пря­ме відно­шення до обгово­рюваної тематики.

"Науково-практична кон­­­фе­ренція є першим кроком у справі збага­чення наших знань про героїчне минуле україн­ського народу", - сказав у вітальному слові голова районної ради Роман Гри­ни­шин та відзначив особ­ливу цінність історико-пошукової праці науков­ців, громадських діячів та активістів, котрі стали учасниками цього із ши­роким представництвом заходу. До вітань приєд­нались депутати обласної ради Ігор Тринів та Богдан Дідик, міський голова Ро­гатина Сергій Насалик. На плідну роботу учас­ників зібрання поблагос­ловив сотрудник церкви Різдва Пресвятої Богоро­диці гро­мади УГКЦ м.Рога­тина о.Дмит­ро Бігун.

З доповідями перед слу­ха­­чами конференції - її почес­ними гостями - чле­нами ра­йон­ного Братства ОУН-УПА, вчите­лями історії ос­віт­ніх закладів району, уч­нями старших класів шкіл міста, гімна­зистами, студен­тами та викла­дачами держав­ного аграр­ного коледжу, праців­никами клубних і бібліотечних уста­нов та  гро­мад­ськістю краю  - виступили: Сергій Ада­мович - доктор історичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права При­кар­патського    національного  універ­ситету     ім. В.Сте­фаника; Богдан Якимович -  доктор історичних наук, професор Львівського національного універ­ситету ім. І.Франка; Степан Кузик - професор Львівського національного університету ім. І. Франка; Микола Посівнич (на фото в центрі) - кандидат істо­ричних наук Інституту україно­знавствава ім. І. Крип'якевича  НАН України; Ро­ман Кобильник- асистент кафедри історії слов'ян фа­культету історії, політології і між­на­родних від­носин Прикар­пат­ського націо­наль­ного уні­верситету ім. В.Сте­­фаника; Ярослав Ко­рет­чук - директор Музею визво­ль­ної боротьби ім. С. Бандери, м.Іва­но-Франківськ; Ма­рія Федунь - доктор філоло­гічних наук, про­фесор кафедри пе­дагогіки і психо­логії ІППО, м. Іва­но-Франківськ; Ярослав Польовий - краєз­навець, м. Львів; Степан Адамів - історик, м. Рогатин; Анна Чорній - студент­ка V курсу факультету історії, політо­логії і міжнародних відносин Прикар­патського національного універ­ситету ім. В. Стефаника; наймо­лодший учасник конференції - Артур Дронь - учень 11 класу Букачівської ЗОШ І-ІІІ ст.; Олег Поливко - краєз­навець, філателіст, спів­робітник музею Б.Леп­кого, м.Бережани; Ірина Ухман - ди­ректор облас­ного комунального му­зею Богдана Лепкого в м. Бере­жани. Хвилюючими спогадами про світ­лої пам’яті Любомира По­лю­гу, охоронця Романа Шухевича, що вражають своєю щи­рістю, прав­дивістю та величчю тер­нистого шляху борців-мучеників за свободу, поділилася його дружина, львів’янка Дарина Полюга.

 Окрім ґрунтовного висвітлення теми науковцями, пошуковцями, істориками та краєзнавцями, захід відзначився продуманими до дрібниць елементами, що надавали йому довершеності, цілісності, опільського колориту та притаманної нашому краєві гостинності. Так, прибулих на конференцію зустрічав духовийоркестр учнів Пуківської ЗОШ І-ІІІ ст. під керівництвом Любомира Левківа. У фойє  РБК їхній увазі представили тематичні експозиції музею "Підпільна штаб-квартира Романа Шухевича", с. Княгиничі, регіонального історико-краєзнавчого музею "Опілля", м.Ро­гатин та музею визвольних змагань, с. Жовчів, а відділ освіти райдержадміністрації подивував роботами проекту "Вишиване Опілля". Вельми вдалим та доречним виявився виконаний на високому рівні, з глибоким ідейним змістом працівниками районного будинку культури пролог "Вічна слава в кетягах калини". Відтак до актової зали пластуни в одностроях внесли Державний Прапор України та бойовий прапор національно-визвольної боротьби й у виконанні народного аматорського хору "Сурма" під керівництвом заслуженого працівника куль­тури України Євгена Падучака зазвучали Державний Гімн України та гімн ОУН "Зро­дились ми великої години".

Варто сказати, що всі матеріали конфе­ренції вийдуть друком окремим збірником, який погодилась випустити Рогатинська міська рада. Тож наші краяни матимуть змогу дізнатись багато цінних, незнаних досі фактів з історії національно-визвольних змагань, діяльності провідників цієї боротьби, серед яких, безумовно, чільне місце займає, за визначенням Ярослава Стецька, безіменний командир безіменних - Роман Шухевич, людина, котра безкомпромісною боротьбою з ворогами досягла високої мети в житті, визначеної в Декалозі українського націоналіста: "Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї".

Ольга КОНОПАДА.

 

 

 

 

 

Прикріплені фото
unnamed (1).png unnamed (2).png
unnamed.png