Багатоквартирні будинки у Рогатині мають управителя

Дата: 26.03.2018, перегляди: 129
Багатоквартирні будинки у Рогатині мають управителя

Власне, тільки це одне ко­мунальне підприємство вия­вило бажання взяти участь у конкурсі. Комісія, врахувавши результати голосування у багато­квартирних будинках,  розглянула цінову пропозицію щодо кожного з них, структуру затрат претен­дента тощо. Відповідно до чин­ного законодавства сфера діяль­ності новопризначеного упра­вителя поширюватиметься на всі житлові будинки, співвлас­ни­ками яких станом на 1 січня ц.р. не створено об’єднання спів­власників багатоквартирних бу­динків, не ухвалено рішення про форму управління будинком і не обрано управителя.

Виконком затвердив форму договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, який буде укладено міською радою і КП "Рогатинське будинкоуправління" терміном на 1 рік окремо щодо кожного з них. Рогатинська міська рада стала першою в області, яка вже приз­начила управителя багато­квар­тирних будинків в місті загалом.

- 2017-ий був роком най­біль­ших випробувань для нашого кому­нального господарства і системи уп­равління містом в цілому, - заз­начив під час роз­гля­ду питання про роботу комуна­льних під­приємств у минулому році за­ступник міського голови Микола Шинкар.

В умовах різкого збільшення витрат комунальних підприємств внаслідок росту цін на енер­гоносії, матеріали, обсягів по­даткового навантаження кому­нальні підприємства впродовж звітного періоду забезпечили безперебійну роботу з вивезення сміття, ремонту внутрішньобу­динкових комунікацій, мереж водопостачання та водо­відве­дення, ремонту доріг та житло­вого фонду. Непередбачувані витрати на їх господарську діяль­ність зобов’язували міську раду ухвалювати оперативні й аде­кватні рішення, що дало мож­ливість утримати на стабільному рівні функціонування кому­наль­ної сфери.

Важливою складовою роботи комунальних підприємств є ма­те­ріально-технічна база. За словами керівників міськради, за останнє десятиліття, оче­видно, не було вкладено стільки фінансових ресурсів в її онов­лення, як це було зроблено впродовж 2016-2017 рр. Тому є всі об’єктивні обставини вести мову про те, що тепер кількість повинна перерости в якість. Однак, за словами заступника міського голови, у нас ще не склалася така система управ­ління КП, яка б  в межах 90 % відповідала потребам насе­лен­ня і завданням, визначеним міською радою.

Поряд із поліпшенням роботи комунальних підприємств, які з поставленими їм владою міста завданнями впоралися, їх діяль­ність ще не повною мірою відпо­відає стандартам ефективності функціонування комунального господарства. Зокрема, постій­ною є проблема із забез­печен­ням кадрами робітничих про­фесій (трактористами, слю­са­рями, будівельниками, робіт­никами з благоустрою).

Для покращення системи функ­­ціонування комунального господарства міська рада роз­почала створення колцентру - єдиної диспетчерської служби, яка буде приймати дзвінки від населення і оперативно на них реагувати. Перед керівниками КП - "Благоустрій-Р" (В. Миць), "Рогатин-Водоканал" (А.Рижан), "Рогатинське будинко­управ­лін­ня" (Я.Васильців) та "Рогатин­ський комбінат комунальних підприємств" (Р.Федик), які звіту­вали на засіданні виконкому про роботу за рік, поставлено настій­ливу вимогу досконало володіти питаннями економічного стану у КП, а також оперативно та якісно реагувати на звернення жителів міста щодо пошкоджень у мере­жах, ліквідації інших проблемних ситуацій.

Іншим рішенням виконкому погоджено встановлення мало­потужного передавача ФМ-мов­лення на майновому комплексі ДП "Рогатин-Водоканал" (на горі Фундуш) з метою створення в м.Рогатині комунального радіо. Мотивація такого кроку влади міста - доповнити інформаційне поле ще одним засобом масової інформації.

Крім того, 9 воїнам АТО, 12 місь­ким жителям та 3 мешканцям сс.Кліщівна, Підгороддя, До­ли­няни міська рада надала од­норазову грошову допомогу на загальну суму 43 тис. грн. Взято на облік для виділення земельної ділянки під будівництво житла учасника АТО, жителя с.Під­михайлівці Руслана Войтківа та за рахунок коштів міського бюджету вирішено виготовити детальний план території для будівництва будинку у масиві "Північний" вдові загиблого учасника АТО Андрія Білоуса - Людмилі Білоус.

Члени міськвиконкому огля­нули модель майбутнього па­м’ятника Тарасу Шевченку в Ро­гатині, яка виліплена в глині з врахуванням зауважень і пропо­зицій від депутатського корпусу та громадськості щодо його ес­кізу. Образ Українського Пророка, втілений скульпторами в мо­нументі, відображатиме його у молодому віці, власне, саме тоді, як знаємо, був пік творчості Кобзаря.

Передбачається, що цього року монумент мають встановити. За словами міського голови Сергія Насалика, основу ставку у спо­руд­ження пам’ятника  роблять на власні сили, втім, сподіваються на фінансову підтримку обласної ради у впорядкуванні скверу біля нього. Також заплановано ство­рити пішохідну відпочинкову зону на вулиці Франка, яка вестиме з вул. Галицької до монумента Кобзареві. Це місце, вочевидь, має стати знаковим як для краян, так для гостей і туристів.

 

Ольга КОНОПАДА.