Про встановлення туристичного збору

Дата: 13.03.2018, перегляди: 176
Про встановлення туристичного збору

Відповідно до ст. 12, 268 Податкового кодексу України, пункту 24  частини 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада ВИРІШИЛА:

1.Встановити на території  Рога­тинської міської ради туристичний збір 1% до бази справляння збору.

2.Затвердити Положення про туристичний збір  згідно з Додатком № 1.

3.Рішення набирає чинності з 01.03.2018 р.

4.Оприлюднити рішення в ЗМІ та на офіційному сайті міськради.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики  (Винник Т.Р.), координацію та виконання - на заступ­ника міського голови Шинкаря М.Г.

Міський голова                                                         Сергій Насалик.

 

Додаток №1 до рішення

Положення  про туристичний збір

1. Загальні положення

1.1.Положення про туристичний збір у м. Рогатині (далі - Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 р. зі змінами та доповненнями, Бюджетного кодексу України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, п.1 ст.69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997р. зі змінами і доповненнями та визначає порядок справляння туристичного збору на території міста. Це Поло­ження є обов'язковим до виконання юри­дичними та фізичними особами на території м. Рогатина.

1.2.Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-терито­ріальної одиниці, на якій діє рішення  міськради про встановлення ту­ристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобо­в'я­занням залишити місце перебування в зазначений строк.

 2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають у місті, у т. ч. на умовах договорів найму, радою якого встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у від­ряд­ження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздо­ровлення, реабілітацію до ліку­вально-профілактичних, фізкуль­турно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцен­зію на медичну практику та акре­дитацію центрального органу вико­навчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профі­лак­тичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

2.3.Облік осіб, визначених під­пунктом 2.2 п. 2 цього Положення, ведеться податковими агентами ту­рис­тичного збору окремо за кожною категорією.

3. Ставка збору

3.1. Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі 1,0 відс. до бази справляння збору, визначеної п. 4 цього Положення.

4. База справляння збору

4.1.Базою справляння ту­рис­тичного збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених п. 5 цього Поло­ження, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2.До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахун­ки, оформлення закордонних паспор­тів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші доку­ментально оформлені витрати, пов'я­зані з правилами в'їзду.

5. Податкові агенти

  5.1.Податковими агентами ту­рис­тичного збору є: адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитки для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; квартирно-посередницькі орга­ніза­ції, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квар­тири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договорами найму; юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

6. Особливості справляння збору

6.1.Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (но­чівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

7.1.Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів. 

7.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тим­часового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі дер­жавної податкової служби за місце­знаходженням підрозділу.

7.3.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному квар­талу.

8.Відповідальність платників ту­рис­тичного збору

8.1.Податкові агенти несуть відпо­відальність за повноту і своєчасність перерахування туристичного збору до бюджету, а також відповідальність за правильність визначення суми збору, що підлягає сплаті до бюджету та своєчасність подання податкових декларацій щодо платежу в порядку, визначеному Податковим Кодексом України.

9.Контроль за сплатою до бюджету туристичного збору

9.1.Контроль за своєчасністю подання податкових декларацій з туристичного збору, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до місцевого бюджету здійснюють контролюючі органи.      

Секретар міської ради                                              Галина Богун.

 

 

Рішенням 30 сесії міської ради від 23 лютого 2018р. № 957 надано дозвіл ПП Голубовському І.Б. на виготовлення  детального плану території земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі (котельні)  на вулиці Галицькій, 126 "З".

Рішенням 30 сесії міської ради від 23 лютого 2018р. № 958 надано дозвіл Рогатинському заготівельному об'єднанню на виготовлення детального плану території земельної ділянки для обслуговування нежитлового приміщення -складу  на площі Роксолани, 24.

Рекомендовано ПП Голубовському І.Б., Рогатинському заготівельному об’єднанню виготовити ці детальні плани, після чого їх буде винесено на громадське обговорення та затверджено на одному із засідань сесії міської ради.

Рішенням 30 сесії міської ради від 23 лютого 2018р. № 959 затверджено детальний план території щодо відведення земельної ділянки для обслуговування викупленої нежитлової будівлі на вулиці І.Франка, 4а.