Хто має право зрізувати трухляві дерева

Дата: 19.02.2018, перегляди: 183
Хто має право зрізувати трухляві дерева

Багатолітніх сухих чи уражених хворобами дерев у місті чи­мало, тож на останньому засі­данні виконавчого комітету міської ради було вирішено створити комісію з обстеження зелених насад­жень, що підлягають видаленню. На комісію поклали обов'язки з розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян про зрі­зування дерев, визначення доціль­ності видалення зелених насаджень та з'ясування причини набуття деревами аварійного чи сухостій­ного станів. За словами голови комісії, депутата міської ради і ке­рівника КП "Бла­гоустрій-Р" Ва­силя Миця, на­разі на розгляд комісії надійшли 8 заяв від рога­тинців. За кож­ною з них ко­місія про­во­ди­тиме обстеження і скла­датиме з цьо­го приводу від­повідний акт. Вис­­­новки комісії стосовно ви­да­лення чи збере­жен­ня дерева буде розглядати ви­ко­навчий комітет міськради, за рі­шенням якого і видаватимуть спе­ціальний ордер на видалення  зе­лених насаджень.

-  Комісія  вивчає кожне звер­нення, - каже Василь Миць,- вихо­дить на місце ймовірного видалення зелених насаджень. Якщо дерево сухе, трухляве, загрожує безпеці і життю громадян, росте над лінією електро­передачі, то його можна зрізувати. У громадських місцях дерева зрі­зуємо коштом міської ради.

Також зелені насадження можуть видаляти: для відновлення світ­лового режиму в житловому примі­щенні, що заті­ня­ється деревами; під час проведення ре­монтних та експлуа­таційних робіт в охо­­­ронній зоні по­віт­ряних ліній елек­тропередачі; після досягнення деревом вікової межі; під час лік­відації наслідків стихійного лиха.

Власне, доз­волу на зрізу­ван­ня потре­бують де­рева, які ростуть у громад­ських місцях. Зелені насад­ження на приватній території влас­ник за ба­жанням може видаляти  само­тужки або ж - замовити таку платну послугу в кому­нальному господарстві міс­та. Одна година кому­нальної автовишки коштує 310 грн.

Щодо дерева на вулиці Неза­лежності, то комісія одноголосно вирішила - його треба якнайскоріше зрізати. До цієї роботи слід залучити енергетиків, адже під самим де­ревом роз­міщені лінії електро­пе­редачі.

Ірина ТРЕТЯК.