Як створити якісну модель місцевого самоврядування

Дата: 02.10.2017, перегляди: 114
Як створити  якісну модель місцевого самоврядування

- Сьогодні для мене Асоціація міст України, передусім,   є організацією,  що скеровує процеси розвитку ук­раїн­ського самоврядування в русло Євро­пейської хартії місцевого само­вря­дування. Це по-перше. По-друге - це,  у прямому розумінні, антикризовий центр місцевого самоврядування, тобто струк­тура, яка замикає на собі системні самоврядні проблеми та до якої можна звернутися в будь-який час і отримати оперативну  фахову допомогу. По-третє- це учасник Ради європейських му­ніципалітетів і регіонів,  з позицією якого вимушені рахуватися найвищі державні інституції. І останнє - це команда амбітних фахівців, відданих інтересам  місцевого самоврядування.

Такий статус нашої Асоціації  вкотре підтвердили  підсумки ХІІІ Українського муніципального форуму. Роль цієї щорічної події в житті нашого місцевого самоврядування переоцінити дуже важко, адже  перебування у неста­більному середовищі,  де постійно щось змінюється, ламається,  реформується, призводить до нагромадження проблем, що, як правило, набувають критичного характеру. Із цим валом проблем само­тужки  і поодинці міські ради справитися не можуть. Тому щорічний  Український форум є тим центром, який ці проблеми концентрує, систематизує та  пропонує виконавчій і законодавчій владі способи їх  вирішення. 

Найважливішим підсумком форуму,  вважаю, є те, що у питаннях усунення протиріч між владними структурами та об’єктивними  потребами місцевого самоврядування досягнуто значного прогресу. Форумом узагальнено спільні для всіх громад конкретні проблеми забезпечення їх жит­тє­діяльності, сформовано пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази.

Звернення до вищих органів державної влади щодо якнайшвидшого вирішення най­проб­лемніших питань місцевого самоврядування, забезпечення реалізації завдань децен­тра­лізаційної реформи, а також у сфері секто­ральних реформ, бюджетного і ресурсного забезпечення територіальних громад  до кінця цього  року та на 2018-ий є за своєю суттю і змістом дорожньою картою, як для зако­нодавчої, так і для виконавчої гілок ук­раїнської  влади.

Особливість звернення у тому, що це не лобістський документ, а виважені, логічно і юридично обґрунтовані  кроки, спрямовані на досягнення балансу між дер­жавними та самоврядними інтересами й у підсумку - на створення нової якісної моделі місцевого самоврядування з повноваженнями, які прискорять розвиток громад.

Для прикладу. Надуманість спроб підімнути під державну виконавчу владу місцеве само­врядування шляхом законодавчого закріплення за місцевими державними адміністраціями права здійснення державного контролю за від­повідністю рішень органів місцевого само­врядування  Конституції та законам України отримала чітку позицію Асоціації - місцеві державні адміністрації не можуть здійснювати неупереджений загальний контроль за органами місцевого самоврядування через конкуренцію управлінських повноважень та наявність конфліктів інтересів; законопроектом пе­редбачено зупинення головами МДА будь-яких актів місцевого самоврядування, чим пору­шується передбачена Європейською хартією місцевого самоврядування домірність дер­жавного нагляду до важливості охоронюваних інтересів; не передбачено відповідальності голів МДА за зловживання зупиненнями актів органів місцевого самоврядування та блоку­вання діяльності цих органів; пропоновані повноваження МДА дублюють наявні конт­рольні повноваження інших державних органів, не враховують можливості внутрішнього та громадського контролю. Хто може знайти проти цього якийсь аргумент?

Абсолютно об’єктивними і такими, що базуються на європейському праві, вважаю, пропозиції Асоціації щодо питань  державної політики стимулювання регіонального та місцевого розвитку, служби в органах міс­цевого самоврядування, повноважень в галузі земельних відносин, необхідності ухвалення Закону про муніципальну варту (яка, до речі, у Рогатині успішно працює вже протягом двох років), запровадження Му­ніципальних фіс­кальних реєстрів, забезпечення стабільності джерел доходів місцевих бюджетів, пропозиції щодо прискорення секторальних реформ і ще багато вкрай потрібних для нас рішень.

Вдалою також, на мій погляд, була робота тематичних секцій. Сьогодні наша Рогатинська міська рада за підтримки Посольства Турецької Республіки завершує впровадження  системи електронного документообігу. Тому дуже потрібною для мене була інформація щодо концепції електронного врядування, технологій розумного міста, досвіду у впровадженні Громадського бюджету, розмір якого у нас  становить більше 7 відсотків міського бюджету. Зауважу таку цікаву деталь: за кількісними змінами завжди повинні  приходити якісні. Що це значить? Внаслідок  фінансової де­цент­ралізації перед містами (особливо районного значення) постають нові завдання, збіль­шуються обсяги робіт, зростає потреба в ухваленні багатопланових управлінських рішень (адже ми уже сьогодні як архаїзм згадуємо часи, коли шукали кошти на зарплату апарату). Тому застарілі способи і форми управління містом стають некомфортними з точок зору оперативності та якості. Дійсно, потребує зміни сама філософія управління. Тому переконаний, що проект розумного міста вже незабаром стане необхідною реальністю.

Багато речей у Рогатині впроваджуємо вперше. Ми зараз є першим і поки що єдиним містом районного значення, у якому функ­ціонує безоплатне лікування  в умовах стаціо­нару всіх міських жителів, де реалізуються  неординарні і також поки що єдині в Україні соціальні та освітні проекти, де житлово-комунальне господарство є пріоритетним у бюджетному  фінансуванні.  Тож, форум став для мене  дуже важливим   орієнтиром, який дозволив звірити правильність наших кроків в управлінні містом з загальнодержавними кроками реформування місцевого само­врядування.

Наш кор.